Under the Wings of Darkness [Ichigo z Rukia]

ร่างอวตาลของเทพีแห่งแสงสว่าง ผู้จะจำแลงร่างลงมาชำระโลกที่โชกเลือดทุก 250 ปี
กับโอรสราชันย์แวมไพร์ผู้ทรงเสน่ห์ ชะตากรรมของเผ่าพันธุ์แวมไพร์จะเป็นเช่นไร
ถ้าเขาเลือกที่จะทุ่มเทความรักทั้งหมดเพื่อแลกกับหัวใจเธอ